Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Monique Bakker aangeboden opleidingen, workshops, trainingen of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.
 2. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Monique Bakker. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding hier van bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.
 3. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door Monique Bakker opgesteld inschrijfformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.
 4. Deelnemer heeft na het insturen van het inschrijfformulier twee weken bedenktijd en kan binnen die termijn zijn/haar aanmelding van deelname opzeggen. Mocht er al een betaling van het cursusgeld hebben plaatsgevonden, dan is Monique Bakker verplicht dit bedrag te retourneren.
 5. Aanmeldingen voor door Monique Bakker aangeboden opleidingen dienen vier weken voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Monique Bakker te zijn.
 6. Deelnemer is op de aanvangsdatum van de opleiding 18 jaar of ouder.
 7. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding later dan twee weken doch niet minder dan één week voor die geplande aanvangsdatum schriftelijk of digitaal terugtrekt, dan zal de deelnemer aan Monique Bakker een bedrag van € 25,00 wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.
 8. Wanneer de deelnemer zijn/haar aanmelding voor de opleiding schriftelijk of digitaal terugtrekt binnen één week voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer aan Monique Bakker het volledige bedrag dienen te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 25,00 administratie- en annuleringskosten van deze verplichting ontslagen worden. Indien Monique Bakker akkoord gaat met de uitzondering, zullen reeds overgemaakte betalingen, minus € 25,00 aan administratie- en annuleringskosten worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Monique Bakker verschuldigd.
 9. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de deelnemer steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke of digitale afmelding en overeenkomstig de in de artikelen 7 en 8 van deze voorwaarden genoemde voorwaarden en bedragen.
 10. De deelnemer dient de volledig verschuldigde opleidingsgelden 2 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag aan Monique Bakker te hebben overgemaakt op bankrekeningnummer NL85 RABO 0145 5923 24 onder vermelding van de eigen naam en de startdatum van de opleidingsdag zoals aangegeven op het inschrijfformulier die de deelnemer heeft ingevuld en geretourneerd.
 11. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Monique Bakker en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen (ver)bindend wanneer deze door Monique Bakker schriftelijk of digitaal aan de deelnemer zijn bevestigd.
 12. Indien Monique Bakker door wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding heeft aangemeld.
 13. Wanneer Monique Bakker met de deelnemer is overeengekomen dat het bedrag van de opleiding in deelbetalingen zal plaatsvinden en de deelnemer trekt zich na de start van de opleiding terug, dan zal het resterende bedrag alsnog voldaan moeten worden.
 14. Wanneer de deelnemer niet voldaan heeft aan zijn of haar financiële verplichtingen en toch op de locatie van de activiteit verschijnt, dan heeft Monique Bakker en/of een vervangende trainer het recht om de deelnemer de toegang tot deelname te weigeren.
 15. De trainers die voor vervanging kunnen zorgen voor de opleiding Luisterkindwerker zijn opgeleid door Diana Hendriks. De trainers hebben een geheimhoudingsverklaring overeenkomstig de AVG-wet ondertekend.
 16. De opleidingen vinden plaats op de op het inschrijfformulier vermeldde locatie, Monique Bakker bepaald zelf de locatie. Voor de deelnemer is de locatie bindend boven de trainer, tenzij schriftelijk of digitaal anders overeengekomen met Monique Bakker. Er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden wanneer er aanpassingen plaatsvinden.
 17. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Monique Bakker is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.
 18. Monique Bakker en/of een door haar aangestelde trainer heeft het recht om deelnemer(s) die in haar/zijn ogen het groepsproces verstoort of zich niet respectvol naar de overige deelnemers of haar/hem zelf gedragen te verwijderen uit de opleiding. Er vindt dan geen restitutie van het opleidingsgeld plaats.
 19. Bij in punt 18 voorkomende situatie is Monique Bakker gerechtigd om het lesmateriaal terug te vorderen.
 20. Verkopen of afstaan aan derde van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij Monique Bakker (of enig ander in het lesmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen). Lesmateriaal en andere bescheiden van de trainingen, mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie.
 21. Monique Bakker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig andere derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Monique Bakker kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.
 22. Monique Bakker behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum(s) van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen. Monique Bakker zal er alles aan doen om een geschikte vervanger te zoeken.
 23. Voor een aantal van de workshops geldt, dat mensen die een pacemaker dragen, een psychische stoornis of epilepsie hebben, niet kunnen deelnemen, omdat er met een zeer hoge elektromagnetische energie wordt gewerkt. Deze energie kan verstoringen veroorzaken. Dit staat op de website bij desbetreffende workshops vermeld. Neem hierin uw eigen verantwoording.
 24. Door inschrijving voor een opleiding of workshop wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

 

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 22-03-2019

Wat als u een klacht heeft?

 

Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt hebben. Wilt of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van de belangenvereniging NIBIG waar mijn lidmaatschapsnummer 370709 is.

De NIBIG helpt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht.

Via de NIBIG voldoe ik aan de WkkGZ.

 

Disclaimer: de informatie die ik deel via deze website en in mijn sessies en cursussen is geen vervanging voor reguliere (medische) zorg. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en beslissingen naar aanleiding van de informatie die u leest op mijn website of hoort in mijn cursussen en sessies.