Behandelovereenkomst

Tarieven en Vergoedingen bij Natuurgeneeskundige Praktijk De Leylijn

Behandelovereenkomst.

Naam cliënt: …………………………………………………………

Straatnaam: …………………………………………………………

Postcode en Woonplaats: …………………………………………………………

Geboortedatum: …………………………………………………………

U heeft op dd-mm-jjjj een intake gesprek. Na de intake worden afspraken gemaakt over het behandelplan en de komende behandelingen.

Uw privacy volgens AVG wet.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  •  zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens, ik bewaar uw dossier in een afgesloten kast.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

  •  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  •  Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  •  Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
  •  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de AVG wet op deze behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Alle eventuele, nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor de verantwoordelijkheid van de cliënt(e).

Medicatie.

Voorgeschreven medicatie mag u nooit zonder overleg met uw huisarts en/of specialist veranderen of geheel achterwege laten. Medicijnen zijn soms gewoon nodig. Het is van belang dat u uw huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een natuurgeneeskundig therapeut. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, gaarne altijd contact opnemen met uw huisarts en/of specialist. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid.

Na de behandeling.

De behandeling werkt ongeveer 3 tot 5 dagen door. Na een behandeling kunt u zich misschien moe voelen en/of klachten kunnen tijdelijk verergeren. Ook kunt u lichamelijke reacties krijgen in de vorm van verandering in slijmproductie, ontlasting of urine of in de vorm van boeren, winden of gapen. Het kan tevens voorkomen dat u emotioneler wordt. Ook is het mogelijk dat u ook het gevoel heeft de hele wereld aan te kunnen. We adviseren in dat geval uw energie te verdelen over een aantal dagen.

Bereikbaarheid.

Voor afspraken kunt u op werkdagen (maandag t/m vrijdag) bellen of een e-mail sturen naar info@deleylijn.nl. Indien ik telefonisch niet bereikbaar ben, dan kunt u de voicemail en/of antwoordapparaat inspreken. Ik verzoek u vriendelijk een boodschap en uw telefoonnummer in te spreken. Ik bel u dan zo nodig terug. Tijdens vakanties langer dan 3 weken wordt waargenomen door een collega natuurgeneeskundig therapeut.

Ongeneeslijk ziek.

Ik ben niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen. Ik kan wel alles in het werk stellen om het lijden te verlichten.

Afzeggen.

Afspraken, die u niet kunt nakomen, dienen uiterlijk 24 uur voor het consult te worden afgezegd. Bij het zonder bericht wegblijven of niet bijtijds afbellen worden de kosten van het consult in rekening gebracht.

Vergoeding.

Veel zorgverzekeraars hebben een regeling voor de vergoeding van de natuurgeneeskundig consulten. Daar ze per verzekeraar en polis verschillen kunt u het best zelf bij uw verzekering informeren. De Leylijn is aangesloten bij de beroepsvereniging van natuurgeneeskundig therapeuten, de VNT. Dat is vaak het criterium om consulten te vergoeden. Voor verdere afhandeling van deze vergoeding door uw zorgverzekeraar dient u zelf zorg te dragen.

Huisarts en specialist.

Ik stel het op prijs wanneer u uw huisarts op de hoogte stelt van de behandeling, omdat samenwerking waardevol kan zijn voor uw herstel. Wanneer u dit om enige reden niet wenselijk acht, staat dit de behandeling niet in de weg. Als u tevens bij een specialist onder behandeling bent, blijf dan tijdens de behandeling onder zijn/haar controle.

Klachten.

Door het lidmaatschap van de VNT ben ik gebonden aan de gedragscode voor natuurgeneeskundig therapeuten. Indien u klachten heeft t.a.v. de behandeling, vraag ik u deze allereerst met mij te bespreken. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot RBCZ/TCM mijn licentienummer is 174513R.

Door ondertekening van de behandelovereenkomst, gaat u ook akkoord met de AVG privacy regelgeving.